Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY- KSIĘGOWY/A

Utworzono dnia 18.10.2021

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W JAWORZE OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY- STARSZY KSIĘGOWY

I. Wymagania niezbędne:

Osoba ubiegająca się na stanowisko Starszego Księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust 2 o finansach publicznych( tj. Dz.U. z poz.2077 z późniejszymi zmianami)następujące niezbędne wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie,

 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 4. spełnia jeden z poniższych warunków:

IIWymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 • ukończyła jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.

 • ukończyła średnią policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

 • 3- letnią praktykę w księgowości,

 • dobra znajomość standardowych aplikacji Windows ( między innymi Microsoft Word, Excel) oraz Internetu,

 1. dobra znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania  zadań na ww. stanowisku, a w szczególności aktów prawnych:

 • ustawy o finansach publicznych,
 • ustawy o rachunkowości,

 • ustawy Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

 • ustawy o samorządzie gminnym,

 • ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • przepisów ordynacji podatkowej,

 1. kreatywność , umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,

 2. dyspozycyjność,

 3. odporność na stres.

II. Zakres wykonywania zadań na stanowisku Starszy Księgowy:

 1. prowadzenie rachunkowości OSiR zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 2. sporządzanie projektów rocznych planów finansowych ośrodka ,

 3. sporządzanie sprawozdań finansowych miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych,

IV. Warunki zatrudnienia:

Osoba wyłoniona podczas konkursu podejmie zatrudnienie  w wymiarze pełnego etatu. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1. list motywacyjny;

2. życiorys (CV) , opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jaworze zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781), Rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 2016 nr 119, s. 1 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1282)”.

3. oświadczenia kandydata o treści: • „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”. • „Nie byłem/am prawomocnie skazany/a za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za umyślne przestępstwo skarbowe, także prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ”. • „Nie byłem/am karany/a zakazem pełnienia funkcji związanych w dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

4. dokumenty potwierdzające: - wykształcenie: kserokopia świadectwa, dyplomu, - doświadczenie zawodowe: kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, - kwalifikacje i umiejętności: kserokopie dyplomów, zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na wskazanym stanowisku,

7. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Wszystkie kserokopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem poprzez zapis: „potwierdzam zgodność z oryginałem”.

VI. Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa , danych osobowych jest Ośrodek Sportu i rekreacji w Jaworze ul. Parkowa 7, 59-400 Jawor. Administratorem można skontaktować się listownie : Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze ul. Parkowa 7,59 -400 Jawor, e-mailowo:osir@jawor.pl)

 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych Tel.+48 76 870 2646.

 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do dnia zakończenia rekrutacji.

 4. Dyrektor Ośrodka Sportu i rekreacji w jaworze może unieważnić nabór ,na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny. Informacja o unieważnieniu naboru umieszczona jest w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń Ośrodka.

Oferty należy składać lub przesyłać do Ośrodka Sportu i rekreacji w Jaworze ul. Parkowa7, 59-400 jawor, w terminie do 21.10.2021r. do godz. 12:00, na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze ul. Parkowa 7, 59-400 Jawor z dopiskiem na kopercie : Nabór na wolne stanowisko – Starszy Księgowy. Za termin złożenia uznaje się datę faktycznego wpływu dokumentów aplikacyjnych do biura. Dokumenty aplikacyjne złożone lub nadesłane po upływie terminu, wyznaczonego w ogłoszeniu o naborze, nie będą podlegały zwrotowi. Osoby spełniające wymagania formalno - prawne podane w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania. Informacje o zakwalifikowaniu zostanie przekazana telefonicznie.

Jawor, dnia 11.10.2021r.

                                                                                                               Longina Gaszyńska

                                                                                                               p.o. Dyrektor

                                                                                                               Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze

 

Zegar

Oficjalne Media Społecznościowe

Imieniny