Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Nabór na wolne stanowisko Kierownik obiektów

Utworzono dnia 04.03.2021

Nabór na wolne stanowisko Kierownik obiektów w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jaworze.

Nabór na wolne stanowisko

Kierownik obiektów  w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Jaworze


Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze ogłasza nabór na wolne stanowisko:

- kierownik obiektów

1,00 etat na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia umowy na czas nieokreślony,

data rozpoczęcia pracy: 01.04.2021r.

Miejsce pracy:

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze ul. Parkowa 7, 59-400 Jawor.

I. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata na stanowisko:

1) obywatelstwo polskie;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku;

4) wykształcenie wyższe na jednym z kierunków: ekonomia,  wychowanie fizyczne, marketing, administracja;

5) co najmniej 5-letni staż pracy (udokumentowany świadectwami pracy)  lub wykonywanie działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymogami na ww. stanowisku;

6) znajomość przepisów z obszarów działania obiektów sportowych, finansów publicznych, Kodeksu Pracy, BHP, ustawy zamówień publicznych;

7) niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwa karno-skarbowe;

8) nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1) obsługa komputera i znajomość programów biurowych;

2) mobilność i dyspozycyjność czasowa;

3) kreatywność w myśleniu i działaniu, solidność i samodzielność;

4) umiejętność pracy w zespole.

III. Dodatkowym atutem będzie:

1) znajomość zagadnień eksploatacji krytych pływalni; basenu letniego, stadion, zaplecze noclegowe itp..),

2) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;

3) umiejętność planowania i organizacji pracy.

Do obowiązków podstawowych kierownika obiektów będzie należało:

 1. bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem obiektów sportowych oraz jego prawidłową i bezpieczną eksploatacją,
 2. prowadzenie wewnętrznej dokumentacji technicznej obiektów sportowych oraz planowanie rocznych kosztów ich funkcjonowania;
 3. działania związane z promocją i marketingiem obiektów sportowych;
 4. odpowiedzialność za gospodarowanie powierzonym mieniem,
 5. nadzór nad utrzymaniem pływalni i we właściwym stanie technicznym, sanitarnym, p. pożarowym;
 6. zapewnienie utrzymania wymaganej jakości wody basenowej;
 7. terminowe zabezpieczenie obiektu w niezbędne dla procesów technologicznych materiały, środki chemiczne i inne;
 8. efektywne, zgodne z przepisami świadczenie usług w zakresie udostępniania obiektu dzieciom, młodzieży, dorosłym, oraz grupom zorganizowanym;
 9. odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni;
 10. zarządzanie zasobami ludzkimi i właściwe planowanie pracy;
 11. przygotowywanie informacji statystycznych, sprawozdań i wniosków dla Głównego Księgowego i Dyrekcji;
 12. bieżąca współpraca z UDT, SANEPID i innymi instytucjami w związku z funkcjonowaniem obiektów;
 13. współorganizowanie imprez sportowych na terenie obiektów sportowych;
 14. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora.

Warunki pracy na danym stanowisku:

Sytuacje stresowe, zmienne tempo pracy, praca przy monitorze komputerowym, prawo jazdy Kat.B, szybkie podejmowanie decyzji.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e – mail lub nr telefonu.
 2. List motywacyjny.
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
 5. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach.
  1. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia).
  2. Referencje z dotychczasowych miejsc pracy (jeżeli takie kandydat posiada).
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 7. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 8. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karno-skarbowe. 
 9. Oświadczenie kandydata potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
 10. Oświadczenie kandydata  z niżej wskazanym zapisem: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko kierownika obiektów przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze ul. Parkowa 7, 59-400 Jawor, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922) oraz zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. RODO (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119”.


Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku w lutym 2021 roku wyniósł poniżej 6%.

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze ul. Parkowa 7, 59-400 Jawor.  Administratorem można skontaktować się listownie:  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze ul. Parkowa 7, 59-400 Jawor, e-mailowo: osir@jawor.pl.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Danuta Kocwin, z którą można się skontaktować  tel. +48 76 8702646.
 3. Państwa dane kontaktowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do dnia zakończenia rekrutacji.
 4. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze może unieważnić nabór, na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny. Informacja o unieważnieniu naboru umieszczana jest w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń Ośrodka.

Oferty należy składać lub przesyłać do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze ul. Parkowa 7, 59-400 Jawor, w terminie do 19.03.2021r. na adres: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze ul. Parkowa 7, 59-400 Jawor z dopiskiem na kopercie: Nabór na wolne stanowisko – kierownik obiektów.  Za termin złożenia uznaje się datę faktycznego wpływu dokumentów aplikacyjnych do biura. Dokumenty aplikacyjne złożone lub nadesłane po upływie terminu, wyznaczonego w ogłoszeniu o naborze, nie będą rozpatrywane i będą podlegały zwrotowi. Osoby spełniające wymagania formalno – prawne podane w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania. Informację o zakwalifikowaniu zostanie przekazana telefonicznie.

dn.4.03.2021 r.                                                                                                              Robert Matkowski

                                                                                                                         Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

http://jawor.naszosir.pl/bip/nabor-na-wolne-stanowisko-kierownik-obiektow

http://jawor.naszosir.pl/bip/zarzadzenia-nr-2-2021-z-3-03-2021-r

 

Zegar

Oficjalne Media Społecznościowe

Imieniny