Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ponowny nabór na wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy

Utworzono dnia 16.07.2021

DYREKTOR  OŚRODKA  SPORTU  I  REKREACJI W JAWORZE  OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE  STANOWISKO  PRACY- GŁÓWNY KSIEGOWY

 1. Wymagania niezbędne:

 

Osoba ubiegająca się na stanowisko głównego księgowego powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust 2 o finansach publicznych( tj. Dz.U. z poz.2077 z późniejszymi zmianami)następujące niezbędne wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie,

 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów  lub za przestępstwo skarbowe,

 4. spełnia jeden z poniższych warunków:

 5. ukończyła jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające  ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3- letnią praktykę w księgowości,

 6. ukończyła średnią policealną  lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

 7.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku pracy.

 

 1. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem

 

 1. dobra znajomość standardowych aplikacji Windows ( między innymi Microsoft Word, Excel) oraz Internetu,

 2. dobra znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym dla wykonywania  zadań na ww. stanowisku, a w szczególności aktów prawnych

 3. ustawy o finansach publicznych,

 4. ustawy o rachunkowości,

 5. ustawy Kodeksu  postępowania administracyjnego,

 6. ustawy o samorządzie gminnym,

 7. ustawy Prawo zamówień publicznych,

 8. przepisów ordynacji podatkowej,

 9. kreatywność , umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy,

 10. dyspozycyjność,

 11. odporność na stres.

 

 1. Zakres wykonywania zadań na stanowisku:

 

 1. prowadzenie rachunkowości OSiR zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 2. dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 3. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 4. nadzór nad sporządzeniem projektów rocznych planów finansowych ośrodka ,

 5. sporządzanie sprawozdań finansowych miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych,

 6. prowadzenie ewidencji majątku trwałego własnego i powierzonego mienia,

 7. dysponowanie środkami pieniężnymi jednostki,

4.Warunki zatrudnienia:

Osoba wyłoniona podczas konkursu podejmie zatrudnienie  w wymiarze pełnego etatu. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony.

5.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

   a) list motywacyjny,

   b) życiorys (CV),

   c) kserokopie świadectw pracy,

   d) kserokopie świadectw , dyplomów potwierdzających wykształcenie,

   e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

   f) oryginał kwestionariusza osobowego,

   g) własnoręcznie podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem  

      sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo   

      skarbowe,

    h) własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych korzystaniu
  z pełni praw publicznych,

i) oświadczenie kandydata z niżej wskazanym zapisem „ Wyrażam  zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Główny Księgowy przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze ul. Parkowa 7, 59-200 Jawor, zgodnie z art.23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019r. poz.1781) oraz zgodnie z art.6 ust 1, a ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady(UE) o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.RODO(Dz.U.UE .L z

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku  w maju 2021 roku wyniósł 6%.

 

                                 Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 1. Administratorem Państwa , danych osobowych jest Ośrodek Sportu i rekreacji w Jaworze ul. Parkowa 7, 59-400 Jawor. Administratorem  można skontaktować się listownie : Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze ul. Parkowa 7,59 -400 Jawor, e-mailowo:osir@jawor.pl)

 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych   Tel.+48 76 870 2646.

 3. Państwa dane kontaktowe są  przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko pracownicze do dnia zakończenia rekrutacji.

 4. Dyrektor Ośrodka Sportu i rekreacji w jaworze może unieważnić nabór ,na każdym jego etapie, bez podawania przyczyny. Informacja o unieważnieniu naboru umieszczona jest w BIP-ie i na tablicy ogłoszeń Ośrodka.

Oferty należy składać  lub przesyłać do Ośrodka Sportu i rekreacji w Jaworze  ul. Parkowa7, 59-400 jawor, w terminie do 28.07.2021r. do godz. 12:00 na adres:   Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jaworze ul. Parkowa 7 , 59-400 Jawor z dopiskiem na kopercie : Nabór na wolne stanowisko- Główny Księgowy. Za termin złożenia uznaje się datę faktycznego wpływu dokumentów aplikacyjnych do biura. Dokumenty aplikacyjne złożone lub nadesłane po upływie terminu, wyznaczonego w ogłoszeniu o naborze,  nie będą podlegały zwrotowi. Osoby spełniające wymagania formalno-prawne podane w ogłoszeniu o naborze zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu postępowania . Informacje o zakwalifikowaniu zostanie przekazana  telefonicznie.

 

 

Jawor, dnia    16.07.2021r.                                                                                Longina Gaszyńska

                                                                                                                        p.o. dyrektor

                                                                                                    Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 436

W poprzednim tygodniu: 430

W tym miesiącu: 2148

W poprzednim miesiącu: 0

Wszystkich: 38573