Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. Parkowa 7, 59-400 Jawor

 

Pracownicy

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie "NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO"

________________________________________________________________________________________________

DYREKTOR OŚRODKA SPORTU I REKREACJI OGŁASZA NABÓR

NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Nazwa i adres jednostki (miejsce wykonywania pracy): Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 7, 
59-400 Jawor.

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu, umowa o pracę.

Określenie stanowiska: Główny Księgowy Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie - osoba powinna spełniać jeden z poniższych warunków:

 1. ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 10 - letnią praktykę w księgowości,

 2. ukończoną szkołę średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 10 - letnią praktykę w księgowości,

 3. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 4. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania formalne:

 1. obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 4. znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków Głównego Księgowego.

Osoby, które nie spełnią wszystkich powyższych wymogów nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość przepisów z zakresu:

  • ustawy o finansach publicznych,

  • ustawy o rachunkowości,

  • prawa podatkowego (PIT, CIT, VAT, podatków lokalnych i opłat),

  • prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy,

  • podstaw prawa zamówień publicznych,

 1. umiejętność sporządzania sprawozdawczości finansowej, budżetowej oraz statystycznej,

 2. doświadczenie w prowadzeniu księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych,

 3. znajomość programów: finansowo – księgowych (Płatnik, EWKA, Gratyfikant),

 4. bardzo dobra znajomość obsługi komputera,

 5. zdolności analityczne (sporządzanie planów i analiz finansowych),

 6. predyspozycje do pracy na stanowisku kierowniczym, organizowania pracy, współdziałania w grupie,

 7. komunikatywność, konsekwencja w realizacji zadań, dokładność, sumienność, odpowiedzialność,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie rachunkowości Ośrodka Sportu i Rekreacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 3. sporządzanie sprawozdawczości finansowej,

 4. sporządzanie planów finansowych oraz okresowych sprawozdań z ich realizacji,

 5. opracowanie oraz przestrzeganie rocznego harmonogramu realizacji dochodów wydatków,

 1. bieżący nadzór oraz analizą sytuacji finansowej Ośrodka Sportu i Rekreacji,

 2. opracowanie projektów wewnętrznych przepisów dotyczących prowadzenia rachunkowości,

 3. wykonywanie innych, nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji Głównego Księgowego.

Informacja warunkach pracy na stanowisku Głównego Księgowego.

Praca Głównego Księgowego zaliczana jest do prac siedzących, w pomieszczeniu przeznaczonym dla działu księgowości Ośrodka Sportu i Rekreacji. Kandydata musi cechować odporność na stres. Praca wykonywana jest z wykorzystaniem komputera.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy (CV),

 • list motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922 z późn. zm.),

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

 • kserokopia dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje osoby składającej,

 • kserokopia dokumentów poświadczających dotychczasowe zatrudnienie,

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z praw publicznych,

 • oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

 • inne dokumenty, np. referencje,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w dokumentach składanych w związku z naborem dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji lub pocztą na adres: Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Parkowa 7, 59-400 Jawor z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Głównego Księgowego”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 lutego 2019 roku. do godz.14.00.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka Sportu i Rekreacji po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje dodatkowe:

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie Ośrodka Sportu i Rekreacji i BIP.

 

 

Jawor, dnia 24.01.2019 r.

                                                                                                          Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji

                                                                                                                        Robert Matkowski

 


Informacja o naborze

http://www.jawor.naszosir.pl/bip/pliki/plik/informacja-o-naborze-1549889302.pdf

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Główny Księgowy

http://www.jawor.naszosir.pl/bip/pliki/plik/wyniki-rekrutacji-1549964511.pdf

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 437
Utworzono dnia: 14.03.2018
Wytworzono:
Jawor, dnia 24.01.2019 r.
Podmiot udostępniający informację:
Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaworze

Historia publikacji

 • 12.02.2019 10:42, Administrator
  Edycja strony: Pracownicy
 • 11.02.2019 13:53, Administrator
  Edycja strony: Pracownicy
 • 25.01.2019 13:19, Administrator
  Edycja strony: Pracownicy